Om psaltaren i gudstjänsten – ett brev till min prost

Mikael Isacson. Publicerad i Svensk Pastoraltidskrift 2004, s. 627–628

Käre Lennart! På ett kontraktskonvent för en tid sedan uttryckte Du Din stora glädje över att det i evangelieboken finns en psaltarpsalm för varje söndag. Tillåt mig att stämma in i Din glädje och ge evangeliebokskommittén all heder för detta nytillskott. Vid konventet sa Du också att ni i Din församling inte riktigt visste vad ni skulle använda psaltarpsalmen till. Jag vill därför skriva till dig och ge mitt svar.

Psaltaren är ju kyrkans stora sång- och bönbok. Den består – i nya översättningar och tonsättningar – när andra bön- och sångböcker kommer och går. Ett exempel hur Psaltaren lever som bönbok är Tidegärden. Inom högkyrkligheten har den länge varit i bruk, men har nu även funnit sin väg in i frikyrkligheten och bokförlaget Libris har gett ut sin egna variant av den. Hur Psaltaren används i tidegärden harmonierar också med vad som skrivs i förordet till evangelieboken. ”(Psaltarpsalmen) kan användas för växelläsning (dvs. växelläst bön, min. anm.), sång, bön och meditation i söndagens gudstjänst, liksom vid andra tillfällen under veckan.” Om evangeliebokens psaltarpsalmer ska komma till sin rätt varje söndag och inte bara ibland – och det var väl det som Din fråga gällde – måste detta karaktäristiska drag för Psaltaren tas till vara.

Hur kan då psaltarpsalmen användas varje söndag? I längden tror jag vara att det finns ett sätt som är bra. Detta sätt är redan beprövat och överensstämmer med hur Psaltaren redan används i den söndagliga mässan i många kyrkor, t.ex. den anglikanska. Psaltarpsalmen bör sjungas eller läsas mellan den gammaltestamentliga läsningen och episteln. Fördelarna med detta är flera.

För det första får psaltarpsalmen en naturlig plats i gudstjänsten varje söndag och inte bara ibland. I förordet till evangelieboken anges att psaltarpsalmen vid något tillfälle kan ersätta den gammaltestamentliga läsningen. Men i så fall kan man inte få med psaltarpsalmen varje söndag; inte heller blir den en naturlig del av söndagsgudstjänsten om man bara citerar den i predikan. Att låta psaltarpsalmen få en fast plats i Ordets gudstjänst ger också möjlighet att anknyta till den i sin predikan, eller att låta predikan få sin utgångspunkt däri. Även detta uppmuntras i evangeliebokens förord.

För det andra kommer psaltarens karaktär av sång- och bönbok till sin rätt. Psaltaren blir inte ”endast” en text ur Guds Ord och definitivt inte en fjärde läsning i Ordets gudstjänst. Psaltarpsalmen blir en bön och en meditation ur Guds Ord, som också kan ge en tolkningsnyckel till den gammaltestamentliga läsningen. Den kristologiska läsningen av Psaltaren har ju också varit framträdande i kyrkans historia.

För det tredje skapas en harmoni i Ordets gudstjänst. I vissa gudstjänster följer episteln direkt på den gammaltestamentliga läsningen. Åtminstone jag får då ofta känslan av att bibelläsningarna staplas på varandra, och att det är något som saknas. I vissa församlingar, och kanske även hos Dig, sjungs psalmer eller bibelvisor mellan de två första läsningen. Detta är naturligtvis bra på många sätt, även om jag tycker att långa psalmer och sånger mellan läsningarna förrycker Ordets gudstjänst och inte skapar den enhet mellan bibelläsningarna som bör finnas. Att Sjunga eller läsa en psaltarpsalm tror jag dock är ännu bättre. Om Psaltaren kan få sin naturliga plats här skapas en god harmoni, och – inte minst – Psaltaren får en framträdande plats i den söndagliga gudstjänsten.

I evangeliebokens förord skrivs att psaltarpsalmen kan användas för växelläsning och sång. Kyrkohandboken anger att mellan den gammaltestamentliga läsningen och episteln kan en psaltarpsalm förekomma. Trots detta har inte evangeliebokskommittén underlättat för oss att växelläsa eller sjunga psaltaren. Det som saknas är en antifon (eller ska vi säga en refräng?) som fogas till psaltarpsalmen. Så läses psaltaren i tidegärden, och så bör den läsas och sjungas i söndagens gudstjänst. Antifonen ger en tolkningsnyckel till psaltarpsalmen och bör anknyta till kyrkoårstiden. Den typen av psaltarpsalmer har vi redan i Den svenska psalmboken. En kör eller en försångare sjunger själva psaltarpsalmen, medan församlingen stämmer in i antifonen. Med utgångspunkt från evangeliebokens psaltarpsalmer har också Karl Göran Ehntorp och Ragnar Håkanson samlat nyskrivna och gamla tonsättningar till psalmerna och gett ut på Verbum (Jubel och sång. Psaltarpsalmer för kyrkoåret). Det finns tre, fyra eller fem förslag för varje söndag. Det är ett rikt material med musik från flera olika traditioner, som jag tror kommer att bli till välsignelse för många församlingar.

I Fuxerna, liksom i många andra församlingar, har vi inte möjlighet att varje söndag sjunga psaltarpsalmen, men vi vill fortfarande låta Psaltaren vara en naturlig del av Ordets gudstjänst. Därför har vi valt att läsa psalmen när vi inte kan sjunga den. Då gör vi på ett liknande sätt som när man sjunger den. Den textläsare som läst den gammaltestamentliga texten anger först psaltarpsalmens antifon, församlingen upprepar den och sedan läser textläsaren psalmen i lämpliga bitar, och mellan dem upprepar alla antifonen.

Att läsa psaltarpsalmen på det här sättet är kanske inte så vanligt i svenskkyrklig tradition, men väl beprövat utomlands. Och även vi i Fuxerna ser att det faller väl ut. Antifonen stannar kvar i minnet och kan bli en sammanfattning av den aktuella söndagen.

Kanske frågar Du nu var vi hämtar antifonen från. Den anges ju inte i evangelieboken. Svaret är att vi finner dem på aKF:s hemsida (http://www.akf.se). Där finns blad att hämta med psaltarpsalmerna utskrivna tillsammans med väl valda antifoner.

På detta sätt tror jag att psaltarpsalmen kan komma till sin rätt varje söndag och bli en naturlig och omistlig del av Ordets gudstjänst. Sedan finns säkert andra sätt att också utnyttja psaltarpsalmen, inte minst i andakter under veckan. Varför inte låta psaltarpsalmen bli ett stående inslag när ungdomsgruppen, äldreträffen, kyrkorådet – eller vilken grupp det nu är – träffas och ber tillsammans. Själv har jag tagit som vana att låta den inleda gudstjänsterna på våra äldreboende.

Detta var några tankar från en av en dina präster.


Faktauppdatering 2016: Sedan många år sjungs psaltarpsalm varje söndag mellan de två första läsningarna i Fuxerna kyrka. Sjungen psaltarpsalm är normalt att föredra framför läst.

Rulla till toppen