Mikael & Mikael

Här finns våra texter om gudstjänst och liturgi samlade. Vi har bl.a. gett ut Mässbok (2018, nytryck 2021) och Lektionarium (2011) på Artos förlag. 

Om oss

Mikael Isacson är kontraktsprost och kyrkoherde i Kungälv-Ytterby församling samt teologie doktor i Nya Testamentets exegetik. Han har ett särskilt intresse för hur Bibeln används i gudstjänsten och i de liturgiska texterna samt för kyrkorätt. Isacson kan nås på mikael(at)isacson.be.

Mikael Löwegren är präst och föreståndare för Laurentiistiftelsen i Lund. Han sitter i redaktionen för årsboken Svenskt Gudstjänstliv och är verksam som skribent. Löwegren kan nås på forestandare(at)laurentiistiftelsen.se.

Vår senaste bok

Vi medverkar båda i Mikael Löwegren och Markus Hagberg (red.). Enhetens tecken: Sakramentsförvaltning och sakramentsfromhet i Svenska kyrkan, arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2021, Artos förlag 2022.

Vad innebär det egentligen att förvalta sakramenten enligt Svenska kyrkans ordning? Här belyses det svenskkyrkliga mässfirandet utifrån olika perspektiv: spiritualitet, historia, dogmatik, kyrkorätt, ekumenik samt pastoralt arbete. Boken vill vara en resurs för ett gestaltande av eukaristin som befrämjar de kristnas synliga enhet. De sex artiklarna är ursprungligen en serie föredrag på Laurentiistiftelsen i Lund. Sist i boken finns fyra punkter som tillsammans ger vägledning till ett firande av mässan enligt Svenska kyrkans handbok såsom ett enhetens tecken.

Våra senaste artiklar

Rulla till toppen