Melodin till ”Din död förkunnar vi”

Vi fick en fråga kring melodin till ”Din död förkunnar vi”. Här följer det svar som Mikael Löwegren skrev. Eftersom frågan är av större intresse kommer svaret att bearbetas och utvidgas till en kommande artikel kring denna och andra frågor som är relaterade till denna acklamation.


Denna artikel blev M. Löwegren, ”Trons mysterium i Svenska kyrkan: en texts och en melodis öden och äventyr”, i Arbete med psalm: text, musik, teologi (Svenskt gudstjänstliv 95), red. Mattias Lundberg & Jonas Lundblad, Artos 2020, s. 91–133.


I det missale som Pahlmblad & Ekenberg utifrån GO76 gav ut 1977 finns på sid. 79 en tonsättning av acklamationen ”Hans död förkunnar vi …”, den anges i en fotnot nederst på sidan vara komponerad av Eric Wreding (jag återkommer till honom). Man kan notera två saker vad gäller texten: dels att acklamationen inte introduceras genom ”mysterium fidei” (”trons mysterium”) av prästen utan bara följer direkt på Herrens egna ord, dels att formuleringen är ”hans död” och inte din ”din död”. 

I det pahlmbladska missalet 1988 (det s.k. Noteria-missalet), utifrån HB86, finns i samtliga nattvardsböner I-V (s. 291ff) acklamationen med, liksom den gör i själva HB (i nattvardsbön B är den dock satt inom parentes), nu med formuleringen ”Din död …”. Här finns i missalet, men inte i HB, prästens introduktion (satt inom parentes): ”Därför firar vi detta trons mysterium.” Såväl prästens parti som församlingsacklamationen finns med noter i nattvardsbönerna; på sid. 32 anges Erik (sic!) Wreding som kompositör till acklamationen; vem som tonsatt prästens parti framgår inte. 

Missalet 2008 (Glamsjö, Isacson & Löwegren; det s.k. Artos missale) har samma introduktion och samma acklamation. Introduktionen är inte satt inom parentes nu, däremot finns en annan parentes som möjliggör en kortare och en längre version av prästens parti: ”(Därför firar vi detta) trons mysterium.” Kompositör till acklamationen anges på sid. 39 vara Erik Wreding. Vi tog bara över det som stod i 1988 års upplaga. 

När mässboken 2018 var under utarbetande blev ju upphovsrättsfrågorna brännande. Jag fick kontakt med Eric Wreding, numera adlad och bosatt i Frankrike. Han inte bara gav sitt tillstånd till oss att använda hans melodi, han visste också att berätta historien. 1969 arbetade han som organist i Kristus Konungen i Göteborg och tonsatte på order av den egensinnige Monsignor van Pottelsbergher de la Potterie den då nya acklamationen bokstavligen fem minuter innan mässan skulle till att börja. Anders Ekenberg har för mig berättat det i ett senare skede var han som tonsatte prästens parti. Vi återgav texterna sådana de återfinns i HB17: ”Stort är trons mysterium — Din död …” och anger på sid. 46 kompositörerna: Eric (sic!) A. J. Wreding de Évora resp. Anders Ekenberg. 

Rulla till toppen