Enhetens tecken: Att gestalta mässan i Svenska kyrkan idag

Framsidan på boken Enhetens tecken

Eukaristin är hela kyrkans gudstjänst. Den lokalt firade mässan skall – såväl i sin struktur som i enskilda delar – svara mot liturgins innersta väsen, anknyta till den stora kyrkliga liturgitraditionen och ge uttryck för allmännelig/katolsk och apostolisk tro. Följande fyra punkter är en vägledning till ett firande av mässan enligt Svenska kyrkans handbok såsom ett enhetens tecken.

1. Mässordning. Församlingen använder Mässbok, Artos förlag 2018. Materialet i Kyrkohandboken 2017 är omfattande, och ingen församling förutsätts använda det i sin helhet. Mässboken är ett urval ur handboken och utgör ett exempel hur den kan användas. Mässbok innehåller en fullständig mässordning, förslag på böner för moment som är öppna för fri formulering samt kompletterande material. Dessutom finns kommentarer och anvisningar till mässans firande, dels i form av en fyllig inledning, dels som anvisningar i rött i själva mässtexten.

2. Nattvardsbön. Nattvardsbönen gestaltas med prefation, helig och nattvardsbönens fortsättning i enlighet med Mässbok. Fem olika alternativ på nattvardsbönens fortsättning återfinns i själva mässordningen; dessa utgör i ett allmänkyrkligt perspektiv tillfredsställande alternativ. Dessutom ligger i ett appendix åtta eukaristiska böner från skilda tidsepoker och traditioner; möjligheten finns för den lokala församlingen att ansöka hos domkapitlet om medgivande att få använda dessa (18 kap. 3 § kyrkoordningen). Nattvardsbönen beds – med undantag för församlingsacklamationerna helig, trons mysterium och amen – i sin helhet av prästen.

3. Nattvardselement. Församlingen använder bröd bakat på rent vete och vin jäst av druvsaft, i enlighet med samstämmig historisk och ekumenisk praxis i den västerländska traditionen. Brödet är i normalfallet osyrat; syrat bröd kan i anslutning till östkyrklig praxis användas i undantagsfall. Istället för oblater kan annat bröd av vete användas. Med tanke på glutenintoleranta kan församlingen införskaffa ett mindre antal oblater av avglutenifierad vetestärkelse. Vinet som används bör vara av god kvalitet, men behöver inte vara särskilt alkoholstarkt när mässan firas ofta.

4. Konsekrerat/okonsekrerat. Prästen skiljer tydligt mellan det bröd och vin som konsekrerats till Kristi kropp och blod genom att nattvardsbönen betts över gåvorna och det som inte har det. Vid offertoriet avskiljs det bröd/vin som ska helgas; därför placeras endast det som ska konsekreras på korporalet, som avgränsar prästens intention. Efter kommunionen konsumeras konsekrerat vin som blivit över, antingen vid altaret eller i sakristian efter mässans slut. Överblivet konsekrerat bröd kan antingen: (1) konsumeras, (2) förvaras i en särskild behållare i sakristian, eller (3) placeras i ett sakramentsskåp i kyrkorummet. Konsekrerade hostior kan tas med till församlingens sjuka för kommunion eller tas fram för att delas ut vid nästa mässa.


Mikael Löwegren. Enhetens tecken: Sakramentsförvaltning och sakramentsfromhet i Svenska kyrkan, arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2021, Artos förlag 2022, s. 109–110.

Rulla till toppen